Kandidaatstellingsprocedure PS/WS 2019

Procedure

De regels en termijnen rondom de kandidaatstellingsprocedures zijn strikt geformuleerd. Ze dienen in acht genomen te worden om ervoor te zorgen dat alle leden op een goede manier bij de voorbereidingen worden betrokken.  

Wilt u namens de VVD kandidaat zijn voor Provinciale Staten of de waterschappen? Meld u dan bij het bestuur van uw lokaal netwerk. Uw lokaal netwerk kan u tot 1 september 2018 (dus uiterlijk op 31 augustus 2018) voordragen als voorlopige kandidaat voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Alle voorlopige kandidaten dienen vervolgens een kandidaatstellingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Ook dienen alle kandidaten de nodige bijlagen mee te sturen. Wordt u niet op tijd voorgedragen of zijn de kandidaatstellingsformulieren niet op tijd ingevuld? Dan kunt u geen kandidaat zijn. 

Het Kandidaatstellend Bestuur kan ook zelf leden voordragen. Het regiobestuur kan bijvoorbeeld aan sommige zittende Provinciale Statenleden, Gedeputeerden en waterschapsbestuurders vragen of zij zich opnieuw kandidaat willen stellen. Zij zijn namelijk niet automatisch opnieuw kandidaat.

Waterschappen

De verantwoordelijkheid voor deelname van de VVD aan de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen ligt bij de besturen van de regio’s waarin ze liggen. Sommige waterschappen bestrijken meerdere regio’s. Daarom zijn tussen de regiobesturen afspraken gemaakt over de verdeling van zulke waterschappen. Het bestuur van het regionaal netwerk Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de waterschapsverkiezingen in: 

  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
  • Waterschap Hollandse Delta. 

Voor details over de procedure in de volgende waterschappen verwijzen wij u door naar het daarachter genoemde regionaal netwerk: 

  • Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreken – Regionaal netwerk Noord-Holland
  • Waterschap Stichtse Rijnlanden – Regionaal netwerk Midden-Nederland
  • Waterschap Rivierenland – Regionaal netwerk Oost-Nederland 

Op http://www.waterschappen.nl kunt u nakijken in welk Waterschap u woont..

Integriteit

Iedereen die namens de VVD een functie vervult dient dat integer te doen. Onze volksvertegenwoordigers moeten bereid zijn daarover continu op een transparante wijze te communiceren en verantwoording over af te leggen. Voorlopige kandidaten moeten de VVD-integriteitstoets daarom kunnen doorstaan en onze Vuistregels integriteit onderschrijven. Daarom wordt hier in de kandidaatstellingsprocedure veel aandacht aan besteed. 

Als onderdeel van het kandidaatstellingsformulier moeten alle voorlopige kandidaten de vragenlijst over integriteit invullen. Verder moeten alle voorlopige kandidaten vóór hun gesprek met de kandidaatstellingscommissie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen aan het regiobestuur. Het regiobestuur zal de kandidaatstellingscommissies ook nadrukkelijk vragen om kandidaten te ‘screenen’ op basis van open bronnen. De kandidaatstellingscommissies zullen vervolgens aan de kandidaten vragen of er zaken zijn die het functioneren van de kandidaat als provinciale statenlid of waterschapsbestuurder kunnen beïnvloeden en die selectiecommissie, het regiobestuur, de leden en onze kiezers moet weten. 

Als er uit de documenten, onderzoeken en gesprekken zaken naar voren komen die schadelijk zijn voor de VVD of de voorlopige kandidaat, dan wordt de voorlopige kandidaat verzocht zich terug te trekken. Zo nodig kan de kandidatuur dwingend worden beëindigd.

Formulieren

Geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen vinden alle benodigde formulieren op MijnVVD. Ook het aanvraagformulier voor de VOG staat op deze website. Secretarissen van lokale netwerken kunnen ook op MijnVVD terecht voor de kandidaatstellingsformulieren en voordrachtsformulieren.