Kansen creëren voor lokale ondernemers in een topsector: daar doe je het voor!

Onlangs lieten VVD-gedeputeerde Jeannette Baljeu en de Statenleden Tiemen Brill, Marijke van Dobben de Bruijn, Marcel Ludema en Ben de Vries zich in Lisse uitvoerig bijpraten over de actuele ontwikkelingen in de bollensector. De bijeenkomst was georganiseerd door lokale VVD’ers uit de Bollengemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)

Adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB vertelde dat het areaal dat beschikbaar is voor bollenteelt in de Duin- en Bollenstreek al jaren hetzelfde blijft. Het aantal telers daalt echter, geheel in lijn met de al jaren geleden in gang gezette schaalvergroting. De vraag naar de tulp groeit nog steeds en de exportcijfers stijgen dan ook flink. Hoogendijk benadrukte het belang van het behoud van kennis in de streek. Hij legde uit hoe de KAVB ook na de sluiting van het Proefstation voor Planten en Omgeving (PPO) in Lisse werkt aan een nieuwe impuls voor onderzoek en innovatie. Daarvoor wordt goed samengewerkt met onder meer Wageningen University en de Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenportmanager Michiel Cappendijk vulde aan dat de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderzoeksinstellingen en onderwijs van essentieel belang is om de keten van bloembollen- en bolbloementelers, veredelaars, vermeerderaars en handel te versterken. Het Flower Science-programma zorgt ervoor dat ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen elkaar maandelijks ontmoeten. Cappendijk vroeg aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende Greenports en benadrukte de rol die de provincie daarbij als verbindende schakel zou kunnen spelen. 

In andere Greenports is ruimte een prominent thema, maar niet in de Greenport Duin- en Bollenstreek. De 6 gemeenten in de streek hebben het ruimtelijk-economisch beleid namelijk in een gezamenlijke visie vastgelegd. Daarbij hebben ze bovendien een uitvoeringsorganisatie opgericht: de GOM. Dat is uniek in Nederland.

Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM)

De directeur van de GOM, Onno Zwart, stond stil bij de resultaten: vele hectares verrommeling van het buitengebied zijn inmiddels opgeruimd, er is veel gedaan aan structuurverbetering van de kavels en de afname van woningbouwtitels vordert gestaag. 

Lokale VVD

Met de aanwezigen werd vervolgens verder ingegaan op de uitdagingen en kansen op het gebied van de klimaatverandering en de energietransitie. VVD-lijsttrekker Wim Slootbeek (Lisse) en VVD-wethouder Jeroen Verheijen (Hillegom) keken als organisatoren terug op een geslaagde bijeenkomst. Slootbeek: “De voor onze streek belangrijke bollensector kon altijd al op warme belangstelling vanuit zowel de lokale als de provinciale VVD-fracties rekenen. En dat blijft zo. Door dit soort bijeenkomsten als lokale VVD te organiseren, zorgen wij ervoor dat ook de provincie gevoed wordt met de meest actuele situatie vanuit de sector en daarop in kan spelen.” Verheijen vult aan: “Juist op thema’s als landschap, energie, klimaat maar zeker ook innovatie en onderzoek kan het provinciale netwerk van grote toegevoegde waarde zijn voor de ondernemers in onze streek en kunnen we de krachten bundelen. Dat draagt bij aan een sterke bollensector. En daar doen we het voor.”

VVD-Statenfractie

De VVD-Statenfractie toonde zich enthousiast over het model van de GOM. “Het is een goed voorbeeld hoe actief invulling kan worden gegeven aan de Omgevingswet. Andere regio’s kunnen leren van deze andere manier van kijken naar bedrijvigheid, wonen, infrastructuur en alles wat daarmee samenhangt. Wel is duidelijk dat bedreven netwerkmanagers nodig zijn om daadwerkelijk succes te bereiken. Wij gaan in de provincie aan de orde stellen hoe we dit kunnen bereiken”, zei Statenlid Marcel Ludema.